ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 482354 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ"

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο «Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού.» με κωδικό MIS 482354 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Το Αστικό Κτελ Μυτιλήνης Α.Ε. θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 45 «Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού, διαχείρισης και παρακολούθησης καυσίμων και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακής Σύγκλισης».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο υποβολής παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση astikmjt@otenet.gr ή με τηλεμοιότυπο(fax) στον αριθμό +30 22510 28534, αναφέροντας τον τίτλο του διαγωνισμού και τον κωδικό της Πράξης.

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014 έως και την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014.

Κατεβάστε το αρχείο του σχεδίου της διακήρυξης διαγωνισμού Τεύχος Α, Τεύχος Β, Τεύχος Γ καθώς και το έντυπο υποβολής σχολίων.